Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

SARC - STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT & MEDIA (01 01 2019)

www.vlaanderen.be/sarc/nl

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, waaronder STEPP, en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Voor de legislatuur 2019-2024 herbenoemde de Vlaamse Regering de leden van de SARC. Daarmee begint de raad zijn derde termijn.

Ook tijdens deze derde termijn is STEPP - en zijn dus ook alle STEPP-leden - vertegenwoordigd met de afvaardiging door Chris van Goethem in de sectorraad Kunsten & Erfgoed. Hiermee krijgt de draagwijdte van de productionele, technische en ontwerpende krachten van de brede culturele sector opnieuw een belangrijke impact op het beleid. 

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Ze draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De leden volgen en interpreteren de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en leveren reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit, en moet duiding en toelichting te geven over haar beslissing over de adviezen die ze verplicht is te vragen.

Meer info over de situering, werking, structuur en samenstelling evenals de uitgebrachte adviezen van de SARC en het SARC-memorandum lees je op https://www.vlaanderen.be/sarc/nl/over-sarc

© 2024 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.