Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

SECTOR

Laatste update: 30/10/2023

SARC
ISOC
Nationale steunpunten & organisaties
Internationale steunpunten & organisaties
Tips, tools & links

 

SARC

Voor de legislatuur 2019-2024 herbenoemde de Vlaamse Regering de leden van de SARC. Dit is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en daarmee begint de raad zijn derde termijn. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de vier sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Ook tijdens deze derde termijn is STEPP - en zijn dus ook alle leden - vertegenwoordigd met de afvaardiging door Chris van Goethem in de sectorraad Kunsten & Erfgoed. Hiermee krijgt de draagwijdte van de productionele, technische en ontwerpende krachten van de brede culturele sector opnieuw een belangrijke impact op het beleid. 

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Ze draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De leden volgen en interpreteren de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en leveren reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit, en moet duiding en toelichting te geven over haar beslissing over de adviezen die ze verplicht is te vragen.

Meer info over de situering, werking, structuur en samenstelling van de SARC lees je op https://www.vlaanderen.be/sarc/nl/over-sarc

 

 

ISOC

Het ISOC (InterSectoraal Overleg Cultuur) is een informeel platform waar informatie en ervaringen met betrekking tot gezamenlijke belangendossiers, knelpunten en opportuniteiten uitgewisseld worden, waar standpunten kunnen opgebouwd worden in verband met gezamenlijke thema’s en waar afspraken kunnen gemaakt worden voor gezamenlijke acties die de individuele acties van de partners aanvullen en versterken.


De huidige partners van het ISOC zijn: Clubcircuit, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkeling (FOV), Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, Forum voor Amateurkunsten, Cultuurloket, Overleg kunstenorganisaties (oKo), Poppunt, Sociare, Verenigde Organisaties Beeldkunst (VOBK), Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten (VVJ), Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB)Vlaamse Sportfederatie (VSF), Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC), Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD), De Verenigde Verenigingen, De Ambrassade, Faro en dus ook STEPP.


 

Nationale steunpunten & organisaties

Naast zijn er in Vlaanderen en Belgie nog een hele resem steunpunten en ledenorganisaties actief binnen de brede culturele sector; een oplijsting.

 

Internationale steunpunten & organisaties

STEPP is het Belgian OISTAT Centre, en vertegenwoordigt daarmee alle Belgische technici op internationaal vlak. Vind hieronder een link naar internationale collega-organisaties.

 

Tips, tools & links

 

Zoek je meer info over een productie, acteur/actrice, auteur, gezelschap, ... consulteer dan de online databank van het Kunstenpunt

 

 

Archief STEPP-Magazine/Proscenium:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.